Regulamin subskrypcji

REGULAMIN SUBSKRYPCJI PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.MEDICANCAMPUS.PL

 

Spis treści:
 • §1. Definicje
 • §2. Postanowienia ogólne
 • §3. Zasady korzystania z Subskrypcji
 • §4. Czas trwania Subskrypcji
 • §5. Płatności cykliczne
 • §6. Postępowanie reklamacyjne
 • §7. Odstąpienie od Umowy
 • §8. Postanowienia końcowe

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie zostały użyte następujące zwroty i określenia, należy przez nie rozumieć:

 1. Panel Subskrypcji – zakładka na Koncie Użytkownika służąca do zarządzania Subskrypcją znajdująca się w Sekcji “Moje konto, Zakładce “Moje subskrypcje”.
 2. Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co wybrany okres poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności. 
 3. Regulamin Subskrypcji – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Subskrypcji.
 4. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu internetowego Medican Campus, określający zasady zawierania umów dostawy na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dostępny pod tym adresem.
 5. Subskrybent lub Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która korzysta z Subskrypcji.
 6. Subskrypcja – usługa świadczona przez Medican Campus na podstawie Regulaminu Subskrypcji, polegająca na stałej dostawie Produktów do Klienta w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych.
 7. Medican Campus – edican Campus Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Plac Gwiaździsty 7/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864541, o numerze NIP: 6692559010 oraz numerze REGON: 387279717 kapitał zakładowy –  10.000,00 zł w pełni wpłacony, będący właścicielem Serwisu internetowego medicancampus.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Subskrypcji określa zasady korzystania z Subskrypcji, w szczególności zasady:
  1. aktywacji, modyfikacji, anulowania i wygaśnięcia Subskrypcji;
  2. dokonywania Płatności cyklicznych za Subskrypcję;
  3. przyznawania rabatów dla Subskrybentów;
  4. składania reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych;
  5. odstąpienia od Umowy.
 2. Regulamin Subskrypcji dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu internetowego pod tym adresem.
 3. Wszelkie wyrażenia użyte w Regulaminie Subskrypcji mają znaczenie przypisane w Regulaminie Serwisu, chyba że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie Regulaminu Subskrypcji.

§3. Zasady korzystania z Subskrypcji

 1. Do aktywacji i korzystania z Subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności Viva Wallet.
 2. W celu aktywacji Subskrypcji, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować Regulamin Subskrypcji oraz Zasady płatności Viva Wallet.
 3. Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy płatnością jednorazową a aktywacją Subskrypcji. Aktywacja Subskrypcji ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej.
 5. Korzystanie z Subskrypcji nie wyłącza możliwości złożenia i opłacenia jednorazowego Zamówienia poza Subskrypcją. 
 6. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto, w tym dedykowany Panel Subskrypcji. Konto zakładane jest w trakcie składania zamówienia i jest ono obowiązkowe.
 7. W Panelu Subskrypcji Klient ma możliwość w szczególności:
  1. uzyskania informacji o produkcie i cenie.
  2. uzyskania informacji o terminie płatności;
  3. zmiany terminu Płatności cyklicznej;
  4. zmiany adresu dostawy;
  5. zmiany karty płatniczej;
  6. anulowania Subskrypcji.
 8. Subskrybent ma możliwość zmiany terminu Płatności cyklicznej poprzez odnowienie ręczne subskrypcji w bieżącym dni o kolejne 30 dni. 
 9. Subskrybent ma możliwość dodania Produktu w ramach Subskrypcji. Przypisanie następuje poprzez złożenie kolejnego zamówienia. Wybrany produkt pojawi się jako kolejna subskrypcja. Produkt zostanie wysłany zgodnie z harmonogramem wysyłek sklepu.
 10. Subskrybent ma możliwość dokonania innych zmian w Subskrypcji w zakresie wskazanym w Panelu Subskrypcji.
 11. Subskrybent jest informowany każdorazowo o skutkach dokonanych zmian w Subskrypcji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 §4. Czas trwania Subskrypcji

 1. Subskrypcja trwa przez czas nieoznaczony od momentu aktywacji do momentu anulowania lub wygaśnięcia.
 2. Subskrybent może anulować Subskrypcję w każdym czasie za pośrednictwem Panelu Subskrypcji. Potwierdzenie anulowania Subskrypcji zostanie wysłane na adres e-mail Subskrybenta.
 3. Anulowanie Subskrypcji ma skutek natychmiastowy.
 4. Subskrypcja wygasa w przypadku:
  1. czterech nieudanych prób obciążenia karty płatniczej zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu Subskrypcji (w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.);
  2. usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Wygaśnięcie Subskrypcji ma skutek od momentu zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

§5. Płatności cykliczne

 1. Subskrybent dokonując zakupu Produktów w ramach Subskrypcji wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co 30 dni, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.
 2. Subskrybent w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie – Token do Płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Medican Campus.
 3. Subskrybent jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z Subskrypcji, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.
 4. Medican Campus informuje Subskrybenta, na co najmniej 10 i 5 dni przed kolejną Płatnością cykliczną, o zbliżającym się terminie automatycznego obciążenia karty płatniczej lub zmieniających się warunkach umowy (kwota lub częstotliwość obciążenia).
 5. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej, Medican Campus ponowi próbę obciążenia karty płatniczej odpowiednio za 1, 3 i 5 dni od pierwszej próby. Po czwartej nieudanej próbie obciążenia karty płatniczej, Subskrypcja wygasa.
 6. Medican Campus ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Subskrybent może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

 §6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Subskrybent ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@medicancampus.pl 
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji;
  3. numer zamówienia i/lub transakcji;
  4. opis okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Medican Campus ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Subskrybenta adres lub w inny podany przez Subskrybenta sposób. W przypadku braku ustosunkowania się Medican Campus w ww. terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.

 §7. Odstąpienie od Umowy

W kwestii prawa do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu (§ 12).

 §8. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie Subskrypcji następują w trybie określonym w Regulaminie Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.
top